In alphabetical order of country and last name


Honorary Chairman
Congress Chairman
Vice-chairmen
Michael M.C. Lai Li-Min Huang Pei-Jer Chen
    Jiunn-Jong Wu
     
     
APSMV Executive Committee
   
President Paul R. Young (Australia)  
Secretary Paul K. S. Chan (Hong Kong)  
Treasurer Raymond Lin (Singapore)  
APSMV Country Representatives David Smith (Australia) Kyyaw Zin Thant (Myanmar)
  Jaliha Mohd Yusof (Brunei) Lance Jennings (New Zealand)
  Sirenda Vong (Cambodia) Nusrat Jamil (Pakistan)
  Yiming Shao (China) Fem Julia Paladin (Philippines)
  Paul K. S. Chan (Hong Kong) Dimitri Lvov (Russia)
  Sunil Lal (India) Lynette Oon (Singapore)
  Amin Soebandrio (Indonesia) Sunil Chandra (Sri Lanka)
  Hak Hotta (Japan) Chun-Nan Lee (Taiwan)
  Ki-Joon Song (Korea) Prasert Auewarakul (Thailand)
  Shamala Devi (Malaysia) Phan Van Tu (Vietnam)
     
     
International Advisory Board
   
Co-chairs Paul R. Young (Australia)  
  Malik Peiris (Hong Kong)  
Members George Fu Gao (China) Sang Hoon Ahn (Korea)
  Christian Drosten (Germany) Lam Sai Kit (Malaysia)
  Harald zur Hausen (Germany) Edward J Gane (New Zealand)
  Paul K. S. Chan (Hong Kong) Lance Jennings (New Zealand)
  Vincent Wai-Sun Wong (Hong Kong) Vincent Chow (Singapore)
  Patrick CY Woo (Hong Kong) Raymond Lin (Singapore)
  Kazuaki Chayama (Japan) Prasert Auewarakul (Thailand)
  Tetsuya Hosaka (Japan) David D. Ho (USA)
     
     
Organizing Committee
   
Secretary General Sui-Yuan Chang  
Members Hsin Chi Hsi-Hsun Lin
  Po-Ren Hsueh Chun-Jen Liu
  Yhu-Chering Huang Wu-Tse Liu
  Chuan-Liang Kao Chun-Yi Lu
  Wen-Chien Ko Wang-Huei Sheng
  Helene Minyi Li Robert Yung-Liang Wang
  Chun-Yen Lin Shang-Shyng Yang
     
     
Program Committee
   
Chairmen Luan-Yin Chang  
  Shin-Ru Shih  
Members Feng-Yee Chang Chun-Nan Lee
  Chang-Hsun Chen Min-Shi Lee
  Mei-Ru Chen Cheng-Wen Lin
  Rong-Nan Chien Hsi-Hsun Lin
  Hui-Ling Chiou Tzu-Ming Pan
  Cheng-Hsun Chiu Hsiang-Jung Tsai
  Yhu-Chering Huang Jen-Ren Wang
  Chien-Ching Hung Jin-Town Wang
  Jia-Horng Kao Ho-Sheng Wu